LA NOVA LLEI DE PATENTS: una pinzellada sobre les novetats més destacades

El 25 de juliol passat es va publicar la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents, que ve a derogar la promulgada l’any 1986.

Després de gairebé 30 anys era necessària una posada al dia de la Llei tant sigui per fer un text refós de les successives modificacions que al llarg d’aquest període s’han dut a terme de la Llei de 1986, com sobretot per introduir-hi canvis de fa temps reclamats pel sector a fi de millorar aspectes substantius i de tipus processal.

Son alguns d’aquests canvis els que expliquen que la seva entrada en vigor s’hagi establert per a l’1 d’abril del 2017. Aquesta perllongada “vacatio legis” s’entén tant per la necessitat de dictar un Reglament d’execució que concreti tot un seguit d’aspectes de la regulació dels procediments administratius per a la tramitació de la sol·licitud dels diferents títols que atorga la llei, com per a la possible conveniència de modificar altres disposicions legals (la LEC, segurament), així com lògicament per a que els operadors del sistema gaudeixin de temps suficient per a estudiar l’abast i implicacions de la nova Llei.

Com indica el títol d’aquest article no pretenem fer una anàlisi exhaustiva de l’esmentada Llei i sí tan sols destacar els canvis més significatius, que des d’un punt de vista substantiu afecten sobretot a les Patents i als Models d’Utilitat.

Respecte de les Patents, els canvis a destacar són:

 • L’establiment, per fi, d’un únic procediment de concessió que inclou l’examen dels requisits de patentabilitat (novetat, activitat inventiva i aplicació industrial), atorgant al sol·licitant diferents oportunitats de fer al·legacions i modificar la patent en funció de les objeccions que al respecte pugui fer l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

 

 • S’inclou un procediment d’oposició post-concessió; i es preveu la possibilitat de recórrer en via administrativa i contenciosa-administrativa les resolucions que es dictin denegant la patent total o parcialment, o les que es dictin resolent el procediment d’oposició.

 

 • En qualsevol moment de la vida legal d’una patent el seu titular pot limitar/modificar les seves reivindicacions. En particular, ho podrà fer durant la tramitació, durant el procediment d’oposició, durant la tramitació de qualsevol recurs administratiu o contenciós-administratiu i també durant el procediment civil (principal o reconvencional) en el que es judiqui la seva validesa o nul·litat.

 

 • Les reivindicacions modificades determinaran retroactivament l’abast de protecció de la patent (amb la limitació que al respecte ja es preveia en l’anterior Llei pel cas de nul·litat).

 

 • Pel que fa a la sempre complexa qüestió de l’esmentat abast de protecció, es dóna rang legal a l’anomenada teoria dels equivalents.

 

En quant als Models d’Utilitat, les principals modificacions són:

 • L’estat de la tècnica en base al qual cal jutjar la novetat i l’activitat inventiva és el mateix que l’exigit per a les patents, és a dir ja no es limita a Espanya sinó que és d’abast mundial i desapareix també la distinció entre allò accessible al públic i allò que es divulga (es manté però que pel que fa a l’activitat inventiva el criteri a seguir es el del que sigui molt evident per a l’expert en la matèria).

 

 • S’amplia el que pot ser objecte d’un MU, afegint-hi per exemple les substàncies o composicions químiques.

 

 • Per a l’exercici d’accions judicials derivades d’un MU caldrà prèviament haver obtingut/demanat un informe sobre l’estat de la tècnica. Si la demanda es presenta sense l’esmentat informe, el demandat pot demanar la suspensió del termini per a contestar-la fins que el mateix no s’aporti al procés judicial.

 

 • Les reivindicacions dels MU també es poden modificar i limitar en qualsevol moment de la seva vida legal, tant en cas d’oposicions i recursos com posteriorment, inclús si es plantegen accions de nul·litat o aquesta es demana via excepció o reconvenció en una acció d’infracció.

 

Altres canvis importants afecten a les normes processals dels procediments civils en matèria de patents i models d’utilitat:

 • Ampliació a 2 mesos del termini per a contestar la demanda i formular reconvenció, que també regirà per a contestar la reconvenció o per a contestar la limitació de la patent que pugui fer el seu titular a la vista de la impugnació de la mateixa patent.

 

 • En els processos en que es discuteixi sobre la validesa d’una patent, el Jutge/ Tribunal podrà acordar l’emissió d’un informe pericial per part de l’OEPM quan els informes pericials de les parts siguin contradictoris, podent també acordar que l’emeti el centre o institució que consideri més convenient segons les circumstàncies concurrents.

 

 • Si el demandat no té domicili a Espanya, seran Tribunals territorialment competents els del lloc de residència del representant autoritzat al nostre país per actuar en nom del titular.

 

 • Es pot demanar la cessació de determinats actes infractors i l’adopció de mesures per a que la infracció no continuí, incloses mesures cautelars, contra aquells intermediaris als serveis dels quals recorri un tercer per a infringir una patent, i això encara que els actes dels esmentats intermediaris no constitueixin en si mateixos una infracció.

 

 • Es deixa la quantificació de la indemnització per danys i perjudicis a la fase d’execució de sentència, si bé les bases s’hauran de fixar a la sentència.

 

 • Possibilitat de que qui prevegi veure’s afectat per unes mesures cautelars adoptades “inaudita parte”, pugui comparèixer davant del Tribunal que cregui competent i justificar la seva posició mitjançant un escrit preventiu, el que facultarà al Jutge a permetre que sigui prèviament escoltat si finalment es demanen les mesures i que pugui proposar prova.

Altres novetats a analitzar amb més detall son les relatives a la reivindicació de prioritats múltiples, al restabliment de drets, a les invencions laborals/universitàries o la regulació de les llicències, així com les no menys transcendents disposicions transitòries aplicables a les patents i models d’utilitat sol·licitats sota la llei actual.

 

Article publicat a la revista Món Jurídic de desembre 2015-gener 2016 (nº 303)

 

 

Leave A Comment