Llarga experiència en l’àmbit de la propietat industrial i intel·lectual i altres matèries connexes, particularment en la vessant registral i litigiosa.

ÀREES

“Una marca és un signe que té per finalitat distingir en el mercat els productes o serveis d’una empresa dels de les altres.”

És necessari registrar una marca per a poder usar-la en el mercat? Què pot passar si s’utilitza la marca de forma diferent a com està enregistrada? Puc utilitzar la marca d’un competidor com a Adword? Si obtinc el registre d’una marca estic a resguard de qualsevol reclamació? Puc importar producte original de marca de fora de la Unió Europea?

Són un exemple de les preguntes que ens fan els nostres clients i a les que donem resposta buscant sempre la resolució més ràpida i satisfactòria.

“El disseny és l’aparença de la totalitat o part d’un producte que vé derivat de les característiques de les línies, contorns, colors, forma, textura o materials del producte en sí o de la seva ornamentació.”

Qualsevol disseny gaudeix de protecció legal? Si ja he divulgat el meu disseny, tinc protecció? Si obtinc el registre d’un disseny estic a resguard de qualsevol reclamació? Puc utilitzar el disseny d’un competidor? El disseny creat en virtut de la relació laboral em pertany? Si el meu disseny ja ha expirat, tinc protecció per propietat intel·lectual?

Els clients sovint ens plantegen preguntes com les exposades, i tractem de donar sempre resposta per a solucionar els conflictes en que s’han vist involucrats.

”Són patentables aquelles invencions noves, quan impliquen activitat inventiva i són susceptibles d’aplicació industrial”

Puc fabricar un producte patentat per una tercera persona? Poden anul·lar-se les patents? Com puc evitar incidir en la patent d’una tercera persona? Què puc fer si em copien la patent? Quines diferències hi ha entre una patent i un model d’utilitat?

Aquestes són algunes de les moltes preguntes que ens formulen els nostres clients en un àmbit d’especial transcendència i particular complexitat on la definició d’una bona estratègia resulta determinant.

“La propietat intel·lectual d’una obra literària, artística o científica correspon a l’autor pel sol fet de la seva creació.”

Tota obra està protegida? És necessari el registre? Qui ostenta els drets de propietat intel·lectual en les obres per encàrrec? Quin paper tenen les entitats com l’SGAE? Si tinc un disseny registrat, tinc a més protecció com obra de propietat intel·lectual? Puc copiar l’obra d’un tercer? Puc fer el que vull amb un quadre (pintura) que he adquirit i és meu?

Els nostres clients ens han plantejat molts interrogants al respecte en els darrers anys, en una matèria a més amb grans i successives modificacions legals i amb un jurisprudència que canvia en alguns casos.

“La Llei de Competència deslleial té per finalitat protegir la competència en interès de tots els que participen en el mercat, establint aquells actes considerats prohibits per ser deslleials, inclosa la publicitat il·lícita.”

Pot imitar-se el producte d’un competidor? Puc crear una societat i dedicar-me a la mateixa activitat que la empresa en la que treballava? Quins coneixements puc fer servir en el meu nou treball? Què és el que es considera secret? M’empara la llibertat d’expressió per a referir-me públicament a l’activitat del meu competidor?

És tan variada la casuística susceptible de ser analitzada sota el prisma de la competència deslleial, que els exemples de consultes dels nostres clients són molt diversos i d’abast tanmateix diferent. Estudiar cada cas en detall i oferir la millor solució és el nostre objectiu.

¿Què són les dades personals? ¿Com protegir-les? ¿Quines mesures he d’implementar per tal de complir amb la legislació de protecció de dades a la UE? I a qualsevol altre lloc del món?

Dades personals és tota informació que identifiqui o pugui identificar a una persona física, com el nostre nom i cognoms, document nacional de identitat, domicili, dades de localització, direcció de correu electrònic personalitzat, direcció de IP o nom d’usuari, o inclús la matrícula del nostre vehicle. De la mateixa manera que protegim qualsevol actiu valuós, hem d’implementar les mesures jurídiques, organitzatives i tecnològiques per a protegir les nostres dades: mesures organitzatives com polítiques i protocol que organitzin la seguretat de la informació, mesures jurídiques com facilitar el lliure exercici dels drets dels interessats, subscriure bons acords de confidencialitat i contractes amb els encarregats de tractament, o aquelles mesures tecnològiques necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la nostra informació. Hem dissenyat un Pla de 12 punts per complir amb tota la normativa de protecció de dades, tant de la UE, com de la Xina, Estats Units, Latam, i/o de qualsevol altre lloc del món. Mitjançant els següents serveis:

a) Implementació en matèria de protecció de dades, tant a l’ activitat de la entitat o empresa como en la seva activitat i/o presència digital (web, xarxes socials) b) Formació en matèria de protecció de dades a través dels vídeos que tenim confeccionats i posterior avaluació del personal encarregat de la realització de la formació. c) Delegat de Protecció de dades i d) Serveis d’auditoria, anàlisi de riscos i avaluació d’impacte aconseguim transformar una obligació legal en un valor principal de la seva entitat.

“Els drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, estan protegits enfront qualsevol intromissió il·legítima”

Podem impedir la divulgació d’una foto amb la nostra imatge? Si permeto que algú capti una imatge meva, puc oposar-me al seu posterior ús? Com actuar enfront qui m’ha difamat o injuriat en un medi públic?

Aquestes són algunes de les consultes que ens plantegen els nostres clients. Et volem ajudar a resoldre els teus dubtes.

“S’entén com publicitat tota comunicació realitzada al sí de qualsevol activitat comercial, industrial, artesanal o professional a fi de promoure directament o indirecta la contractació de bens o serveis.”

Puc fer publicitat comparant els meus productes amb els productes d’un competidor? Tinc algun dret de propietat intel·lectual com a creador d’una campanya publicitària per encàrrec? En la meva condició d’empresa que encarrego a una agència una campanya publicitària, si res es diu al contacte de cessió de drets, s’ha d’entendre que els he adquirit en exclusiva? Si en l’exercici de la meva relació laboral he realitzat una creació publicitària, tinc algun dret sobre la mateixa? Soc “influencer”; si als meus posts faig esment a alguna marca, he de precisar que es tracta de publicitat? I si es dona el cas que no es cobra res del titular de la marca?

“Els dominis són els identificadors que s’utilitzen per a localitzar una web a internet. Estan els dominis de primer nivell (.com, .org, .net, .es, .uk, etc) i els de segon nivell que són els que cadascú escollirà per a identificar-se i que pot o no coincidir amb el nom o marca de la persona que el sol·licita.”

He de registrar la marca com a domini? Què puc fer si algú utilitza un nom de domini coincident amb el meu nom comercial o marca? Puc ser obligat a transferir el meu nom de domini?

Les controvèrsies relacionades amb els noms de domini s’han incrementat exponencialment en els darrers anys, el que ens ha dut a assessorar als nostres clients sobre un gran nombre de qüestions i els mitjans de que es disposa per a la solució més ràpida i efectiva.

El comerç electrònic és l’intercanvi comercial de bens, serveis i informacions mitjançant xarxes informàtiques, principalment Internet.

Què he de fer per vendre online? Com he d’informar als usuaris? Quins drets dels consumidors he de considerar? Què puc fer en relació amb abusos o fraus comesos al meu web? Puc enviar comunicacions comercials sense el consentiment dels destinataris? Per realitzar una promoció dels meus productes, com he d’informar als usuaris de les condicions de participació?

“Es tracta de la indicació utilitzada en productes agroalimentaris procedents d’un determinat territori, la qualitat o característiques del qual s’aconsegueixen mercès al medi geogràfic i al sistema de producció i l’elaboració del qual es realitza conforme a unes pautes predeterminades i controlades.”

Una DO pot impedir l’ús d’una marca registrada? Pot adduir-se una DO enfront a productes originaris del propi territori però no autoritzats pel seu Consell Regulador? Una DO pot obstaculitzar l’ús d’un signe que sense ser semblant pot evocar-la d’alguna manera?

Són exemples de preguntes que ens han formulat alguns clients. Ens pot consultar els seus dubtes i li donarem respostes.

“Estan protegides com a obtenció vegetal les varietats vegetals que són noves, distintes, homogènies i estables”.

Es poden protegir les plantes? Qui és el titular d’una varietat vegetal novedosa? Quins tràmits han de seguir-se per a obtenir un títol d’Obtenció Vegetal i quins drets atorga? Quant dura la protecció sobre una varietat vegetal? Quina és la diferència entre el Registre de Varietats Protegides i el Registre de Varietats Comercials?

Les decisions sobre el mode de distribució o expansió d’una empresa resulten estratègiques, no essent fàcil reconduir una decisió equivocada, en particular en l’àmbit internacional. En aquestes decisions juguen un paper preponderant les implicacions jurídiques que, per tant, requeriran d’un acurat assessorament.

Què he de fer per a resoldre un contracte de distribució verbal o de duració indefinida? Cas de finalització d’un contracte de distribució, poden aplicar-se els mateixos criteris indemnitzatoris que pel contracte d’agència? Què significa vendes actives i vendes passives en un contracte de distribució? El contracte de franquícia implica una llicència de marca i know-how?.

ÀREES

SERVEIS

Assessorament / Registres / Contractual / Judicial

ASSESSORAMENT

Atenem qualsevol consulta sobre les nostres àrees d’actuació i vetllem pels interessos dels nostres clients tant per a aconseguir la millor defensa dels seus drets com per a evitar o, en el seu cas preparar i afrontar futurs conflictes.

Acompanyem els nostres clients en la fixació de l’estratègia a seguir be enfront als seus competidors o bé amb respecte a possibles col·laboradors o intervinents en qualsevol tipus de relació contractual o no.

REGISTRES

Gestionem registres de marques, dissenys i patents davant les diverses Oficines espanyoles, europees i internacionals, així com de noms de domini, coordinant la nostra actuació amb la d’aquells tècnics més convenients a cada cas.

Realitzem cerques d’anterioritats i informes de viabilitat de marques, previs a la sol·licitud.

Prestem serveis de vigilància de marques, i realitzem auditories de la cartera de drets de PI per la seva racionalització i optimització.

CONTRACTUAL

Intervenim en la negociació i redacció de:

Acords de resolució de conflictes
Cessió i llicències d’explotació de tot tipus de drets de propietat industrial i intel·lectual
Contractes de transferència de tecnologia
Contractes de franquícia
Distribució i agència
Creació publicitària
Protecció de dades

JUDICIAL

Estem altament especialitzats en la direcció de litigis. Coneixem sólidament el sistema processal, el que ens aporta perspectiva i ens permet optar per l’estratègia més ajustada a la resolució de l’assumpte.

L’assistim tant en qualitat de demandant com de demandat en tot tipus de procediments civils o penals davant dels diferents Tribunals i organismes espanyols, europeus i internacionals. A modus d’exemple podem mencionar:

Accions per infracció de drets, mesures cautelars i diligències preliminars.
Accions per competència deslleial o davant les autoritats de defensa de la competència.
Procediments varis davant els Jutjats penals per delictes contra la propietat industrial o intel·lectual.
Demandes arbitrals davant l’OMPI de recuperació de noms de domini.
Recursos contenciós-administratius relacionats amb registres de marques, patents i models d’utilitat.
Procediments arbitrals o de mediació.
frase horitzontal banner gran CAT
escoltem blau 2
Captura de pantalla 2016-05-12 a les 20.37.51